Bản Tin Pháp Luật

  Thống Kê Truy Cập

  • Số lượt truy cập : 8
  • Số Người Online : 8

  Quy định mới về Giấy phép, điều kiện xuất khẩu,

     Quy định mới về Giấy phép, điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu

  Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định việc quản lý theo giấy phép, theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu như sau: 

   Chỉ áp dụng biện pháp quản lý theo điều kiện trong các trường hợp cần thiết vì lý do trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, thuần phong mỹ tục, bảo vệ môi trường.

  - Việc áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép, theo điều kiện phải bảo đảm công khai, minh bạch; tiết kiệm thời gian, chi phí của cơ quan quản lý nhà nước và của thương nhân.

  - Trên cơ sở tuân thủ điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  - Chính phủ quy định:

  + Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện;

  + Phương thức, phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với hàng hóa thuộc Danh mục;

  + Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.

  - Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm công bố công khai Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện và công bố điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc Danh mục.

  Luật Quản lý ngoại thương 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.