Bản Tin Pháp Luật

  Thống Kê Truy Cập

  • Số lượt truy cập : 10
  • Số Người Online : 10

  Chính thức công bố 06 án lệ

   Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) thông qua 06 án lệ kèm theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06/4/2016. Theo đó:

  Các tòa án nhân dân và tòa án quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01/6/2016.
  - Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ của Hội đồng Thẩm phán TANDTC.
  - Nguồn của 06 án lệ này được lấy từ:
  1/ Quyết định giám đốc thẩm số 04 ngày 16/4/2014 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.
  2/ Quyết định giám đốc thẩm số 27 ngày 08/7/2010 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.
  3/  Quyết định giám đốc thẩm số 208 ngày 03/5/2013 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.
  4/  Quyết định giám đốc thẩm số 04 ngày 03/3/2010 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.
  5/  Quyết định giám đốc thẩm số 39 ngày 09/10/2014 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.
  6/
   Quyết định giám đốc thẩm số 100 ngày 12/8/2013 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.
  Xem chi tiết tại Quyết định 220/QĐ-CA của Hội đồng thẩm phán TANDTC.